Cov Nkauj
Los, Nej cov Neeg Siab Zoo Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

33

Los, Nej cov Neeg Siab Zoo Los

Cuab zog

1. Los nej cov neeg siab zoo los;

Hu nkauj txog kev sau qoob loo.

Peb muab txhua yam khaws huv si,

Ua ntej lub caij ntuj no pib.

Vajtswv, tus tsim peb, yuav muab

Txhua yam tsav uas yuav tsum muaj.

Rau Vajtswv lub tuam tsev zoo;

Hu nkauj txog kev sau qoob loo.

2. Ntiaj teb yog Vajtswv thaj teb

Cia txi txiv qhuas Nws lub npe,

Nplej thiab nroj raug tseb ua ke,

Txi cov zoo los txi cov phem.

Xub ua yub mam ua plab nab,

Ces nplej hlob tuaj thiab txhawv tas.

Peb tus Vajtswv, peb thov koj,

Kom peb ua neeg zoo tag nrho.

Cov lus: Henry Alford, 1810–1871

Suab nkauj: George J. Elvey, 1816–1893

Doctrine and Covenants 86:1–7

Mark 4:26–28