Cov Nkauj
Pab Kuv Ua Dawb Huv Ntxiv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

49

Pab Kuv Ua Dawb Huv Ntxiv

Zoo li thov Vajtswv

1. Pab kuv ua dawb huv ntxiv,

Sib zog ua zoo ntxiv,

Muaj siab ntev nyiaj mob ntxiv,

Nyuaj siab thaum txhaum ntxiv,

Ntseeg kuv tus Cawm Seej ntxiv,

Paub nws kev hlub ntxiv,

Zoo siab hlo pab nws ntxiv,

Thov Vajtswv tiag ntxiv.

2. Pab kuv ris txiaj ntsim ntxiv,

Ntseeg kuv tus Tswv ntxiv,

Qhuas nws lub yeeb koob ntxiv,

Mloog nws cov lus ntxiv,

Yuav pab nws nyuaj siab ntxiv,

Nco nws kev mob ntxiv,

Ua siab mog siab muag ntxiv,

Qhuas rau tus Tswv ntxiv.

3. Pab kuv muaj siab dawb ntxiv,

Muaj lub dag zog ntxiv,

Khiav tawm ntawm kev phem ntxiv,

Xav rov mus tsev ntxiv,

Npaj rau lub nceeg vaj ntxiv,

Ua nws tes num ntxiv,

Txais tau cov koob hmoov ntxiv,

Ua zoo li koj ntxiv.

Cov lus thiab suab nkauj: Philip Paul Bliss, 1838–1876

3 Nephi 12:48

3 Nephi 27:27