Cov Nkauj
Kev Thov Vajtswv Yog lub Siab Xav
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

60

Kev Thov Vajtswv Yog lub Siab Xav

Kaj siab lug

1. Kev thov Vajtswv yog lub siab xav,

Txawm yog tsis tau hais kiag,

Thiab zoo nkaus li ib nplaim hluav taws

Ci lam lug hauv xub ntiag.

2. Kev thov Vajtswv yog lub kua muag,

Thiab yog lub suab seev yees,

Thiab kev laim muag ntsia rau saum ntuj;

Thaum tsuas Vajtswv nyob ze.

3. Kev thov Vajtswv yog lus yooj yim;

Cov me nyuam mos txawj hu;

Kev thov Vajtswv yog lus zoo tshaj

Uas yuav mus cuag Vajtswv.

4. Kev thov Vajtswv yog kev ua pa,

Ntawm tus neeg ntseeg Yexus.

Cov lus nws hais kom nkag rooj ntug

Yog txoj kev thov Vajtswv.

5. Kev thov Vaj-tswv yog neeg ua txhaum

Uas hloov siab thiab lees txim,

Thaum cov tim tswv hu nkauj zoo siab,

“Saib seb, nws thov Vaj-tswv!”

6. Thaum lawv thov Vaj-tswv, Haiv Neeg Ntseeg

Txhua tus koom siab koom ntsws,

Lawv yeej nrhiav tau kev sib raug zoo

Nrog Vaj-tswv thiab Leej Tub.

7. Tsis yog peb xwb uas thov Vaj-tswv,

Kuj muaj tus Vaj Ntsuj Plig,

Ye-xus nyob ntawm Vaj-tswv lub rooj

Thov zam neeg txhaum lub txim.

8. Tus uas coj peb mus txog Vaj-tswv

Txoj Sia, Qhov Tseeb, txoj Kev!

Tus uas yeej thov Vaj-tswv mus li

Tus Tswv, thov koj qhia peb.

Cov lus: James Montgomery, 1771–1854

Suab nkauj: George Careless, 1839–1932

3 Nephi 13:5–13

3 Nephi 18:15–20

James 5:16