Cov Nkauj
Zoo Siab, tus Tswv Tswj Kav!
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

19

Zoo Siab, tus Tswv Tswj Kav!

Sib zog hu nkauj

1. Zoo siab, tus Tswv tswj kav!

Teev tiam nej tus Vaj Ntxwv!

Neeg ntiaj teb cia li hu nkauj

Ua koob tsheej qhuas nws.

[Chorus]

Tsa nej lub suab, txhawb nej lub siab!

Zoo siab, hais dua, cia li zoo siab!

Tsa nej lub suab, txhawb nej lub siab!

Zoo siab, hais dua, cia li zoo siab!

2. Tus Cawm Seej yeej tswj kav,

Vajtswv uas tseeb thiab hlub.

Thaum nws theej peb lub txhoj

Nws mus zaum saum qaum ntuj.

[Chorus]

Tsa nej lub suab, txhawb nej lub siab!

Zoo siab, hais dua, cia li zoo siab!

Tsa nej lub suab, txhawb nej lub siab!

Zoo siab, hais dua, cia li zoo siab!

3. Nws nceeg vaj ploj tsis tau;

Nws kav ntiaj teb kav ntuj.

Yuam sij ntawm kev tuag thiab

Ntuj tsaus tus Tswv yeej tuav.

[Chorus]

Tsa nej lub suab, txhawb nej lub siab!

Zoo siab, hais dua, cia li zoo siab!

Tsa nej lub suab, txhawb nej lub siab!

Zoo siab, hais dua, cia li zoo siab!

Cov lus: Charles Wesley, 1707–1788

Suab nkauj: Horatio Parker, 1863–1919

Philippians 4:4

Psalm 32:11