Cov Nkauj
Peb Txhua Tus Sawv Ua Rog
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

116

Peb Txhua Tus Sawv Ua Rog

Siv zog hu

1. Peb txhua tus sawv ua rog mus txog hnub peb yeej hlo;

Peb zoo siab kawg! Peb zoo siab kawg!

Peb yog cov tub rog peb thiaj yuav txais lub meej mom;

Peb yuav yeej thiab yeej yuav tau nqi zog!

Rawm mus rau tshav rog, tsuag los pem teb;

Qhov tseeb yog daim hlau uas tiv thaiv peb.

Sawv ruaj khov kho rau ntawm peb tus chij!

Peb zoo siab tshaj, zoo siab tshaj, yuav rov qab mus tsev.

[Chorus]

Peb txhua tus sawv ua rog mus txog hnub peb yeej hlo;

Peb zoo siab kawg! Peb zoo siab kawg!

Peb yog cov tub rog peb thiaj yuav txais lub meej mom;

Peb yuav yeej thiab yeej yuav tau nqi zog!

2. Cia li mloog lub suab nrov nreev ntxhe nrov thiab ntxhe meej;

Los koom nrog peb! Los koom nrog peb!

Ziag no peb tab tom txais tub rog, leej twg koom tes?

Los sib sau ncig ntawm tus ntoo khaub lig.

Mloog! Peb tus Thawj Tub Rog hu nej los;

Txhob nkim sij hawm, txhob sej thiab txhob tos!

Pab peb tus Cawm Seej; Los sawv ua rog!

Peb zoo siab tshaj, zoo siab tshaj, yuav rov qab mus tsev.

[Chorus]

Peb txhua tus sawv ua rog mus txog hnub peb yeej hlo;

Peb zoo siab kawg! Peb zoo siab kawg!

Peb yog cov tub rog peb thiaj yuav txais lub meej mom;

Peb yuav yeej thiab yeej yuav tau nqi zog!

3. Ua rog pab vaj ntxwv, neeg ntiaj teb yog cov yeeb ncuab;

Peb zoo siab kawg! Peb zoo siab kawg!

Peb zoo siab ua tub rog, peb yuav hu nkauj los qhuas;

Peb yeej yuav kov yeej npluav tsov rog no!

Cas peb yuav ntshai thaum luag koom hem peb?

Yexus, peb tus coj yeej yuav nyob ze.

Nws yuav pov hwm saib xyuas tsom kwm peb.

Peb zoo siab tshaj, zoo siab tshaj, yuav rov qab mus tsev.

[Chorus]

Peb txhua tus sawv ua rog mus txog hnub peb yeej hlo;

Peb zoo siab kawg! Peb zoo siab kawg!

Peb yog cov tub rog peb thiaj yuav txais lub meej mom;

Peb yuav yeej thiab yeej yuav tau nqi zog!

Cov lus: Tsis paub, The New Golden Chain, New York, 1866

Suab nkauj: William B. Bradbury, 1816–1868

2 Timothy 2:3; 4:7–8

Ephesians 6:10–18