Cov Nkauj
Vajtswv Hlub Peb, Nws Thiaj Xa Nws Leej Tub Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

78

Vajtswv Hlub Peb, Nws Thiaj Xa Nws Leej Tub Los

Nrog meej mom

1. Vajtswv hlub, thiaj xa nws Tub los,

Yexus Khetos uas theej peb txhoj

Qhia peb los ntawm nws tus yam ntxwv

Tib txoj kev rov mus cuag Vajtswv.

2. Txawm nws yog Vajtswv Leej Tub los,

Nws los ua neeg theej peb lub txhoj.

Nws tuag tsis muaj kev txhaum hlo li,

Nws kho kev cai kom txhiv peb dim.

3. Au, txoj kev hlub uas ci ntsa iab!

Kuv yeej tshuav nws nqi, ris nws txiaj.

Vim nws txo nws txoj sia theej kuv,

Kuv muaj chaw hauv nws lub siab hlub.

4. Vaj-tswv txib kuv hais lus zoo thiab

Ua raws nraim li nws lub siab nyiam,

Zoo li leej tub mloog leej txiv lus

Kawm ua zoo los ntawm tus Dawb Huv.

5. Tej lub cim no kom peb nco txog

Cov ntshav thiab lub cev nws txi hlo.

Kuv noj thiab haus kuv thiaj cog lus

Tias kuv yuav nco nws, kuv tus Tswv.

Cov lus: Edward P. Kimball, 1882–1937

Suab nkauj: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

John 3:16–17

Doctrine and Covenants 34:3