Cov Nkauj
Nyob Hauv Peb lub Dexiles
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

148

Nyob Hauv Peb lub Dexiles

Siab kaj

1. Nyob hauv peb lub Dexiles,

Vajtswv Haiv Neeg koom ua ke,

Nyob ib puag ncig muaj ib pab me nyuam coob coob.

Lawv ua siab loj ua siab dawb;

Muaj neeg muaj nqis yuav mus cawm;

Lawv yuav tsum mloog lus ua raws li txoj moo zoo.

[Chorus]

Mloog! Mloog! Mloog! Cov me nyuam suab nkauj—

Me nyuam tej suab ntxim hlub kawg,

Lawv koom ua ke muaj siab hlub,

Zoo li cov tim tswv saum ntuj,

Lawv yuav luag nyav thiab zoo siab hu nkauj zom zaws.

2. Xav kom lawv yuav ua neej nyob

Ntev thiab zoo nkauj thiab muaj zog,

Lawv tsis nyiam haus this, haus kas fes thiab luam yeeb.

Tsis haus cawv, thiab lawv tsuas noj

Nqaij me me xwb thiaj zoo hlo;

Lawv xav ua neeg zoo kawg thiab kawm txawj kawm ntse.

[Chorus]

Mloog! Mloog! Mloog! Cov me nyuam suab nkauj—

Me nyuam tej suab ntxim hlub kawg,

Lawv koom ua ke muaj siab hlub,

Zoo li cov tim tswv saum ntuj,

Lawv yuav luag nyav thiab zoo siab hu nkauj zom zaws.

3. Yuav tsum qhia lawv thaum tseem hluas

Hais lus zoo xwb thiab saib xyuas

Lawv lub siab ntsws thiab tsis xav ua tej kev phem.

Lawv yuav tsum ua neeg paub cai,

Rau txhua tus yeej ua ncaj nraim,

Thiab ua siab dawb siab zoo nyob hauv txhua txoj kev.

[Chorus]

Mloog! Mloog! Mloog! Cov me nyuam suab nkauj—

Me nyuam tej suab ntxim hlub kawg,

Lawv koom ua ke muaj siab hlub,

Zoo li cov tim tswv saum ntuj,

Lawv yuav luag nyav thiab zoo siab hu nkauj zom zaws.

4. Lawv yuav tsum nco thov Vajtswv

Thaum hmo ntuj thiab txhua txhua hnub,

Kom tus Tswv pov hwm thiaj tsis raug kev phem qias.

Thiab pab lawv ua tej uas yog,

Kom tas lawv lub dag lub zog

Lawv yuav hlub nws thiab coj raws li nws siab nyiam.

[Chorus]

Mloog! Mloog! Mloog! Cov me nyuam suab nkauj—

Me nyuam tej suab ntxim hlub kawg,

Lawv koom ua ke muaj siab hlub,

Zoo li cov tim tswv saum ntuj,

Lawv yuav luag nyav thiab zoo siab hu nkauj zom zaws.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887

Suab nkauj: George F. Root, 1820–1895

Proverbs 22:6

Alma 37:35