Cov Nkauj
Peb Leej Txiv Saum Ntuj cov Me Nyuam
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

138

Peb Leej Txiv Saum Ntuj cov Me Nyuam

The words for Peb Leej Txiv Saum Ntuj cov Me Nyuam cannot be included due to licensing restrictions.

Cov lus: Caroline V. Sandell-Berg, 1832–1903; tus txhais yog Ernst W. Olson, 1870–1958. Txhais lus Askiv © Board of Publication, Lutheran Church in America. Tau cai siv.

Suab nkauj: Lub suab nkauj Swedish uas ib txwm hu.

Doctrine and Covenants 61:36

Psalm 145:9, 14–20