Cov Nkauj
Vajtswv uas Nyob Mus Ib Txhis
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

74

Vajtswv uas Nyob Mus Ib Txhis

Teev tiam Vajtswv

1. Vajtswv uas nyob mus ib txhis

Leej Txiv nyob saum ceeb tsheej,

Peb tuav Yexus npe thov koj

Foom hmoov thiab muab tshwj tseg

Rau cov mov mog thiab cov dej,

Yog peb ua neeg dawb huv,

Kom peb sawv daws yuav nco ntsoov

Yexus txhiv peb txhua tus—

2. Nco ntsoov txoj kev txi dawb huv

Uas neeg yeej paub tsis tag

Kom tso peb tej kev txhaum tseg

Txais Nws lub cev thiab ntshav,

Kom peb yuav ua tim khawv txog

Koj Leej Tub kev nyuaj siab,

Thiab yeej muaj nws Leej Ntsuj Plig

Kom peb koom ua ib siab.

3. Thaum Yexus tus Mexiyas,

Nqis puag saum ntuj los no

Thiab muab nws tus kheej txhiv peb

Vim nws hlub peb tag nrho—

Tsis muaj cev ntaj ntsug zoo txaus

Kom peb xav nws ntxim ntshaw—

Nws yog tus Cawm Seej uas los

Kom ntxuav peb nrog hluav taws.

4. Laj lim tswv yim mus ib txhis,

Txoj hau kev dawb huv no,

Ua rau tus Tswv muaj lub cev

Thiaj cawm tau peb tag nrho.

Kom nws taug kev hauv ntiaj teb

Muaj yam ntxwv zoo li neeg,

Txawm yog nws los saum ntuj los

Nws tuag, kom txhiv tau peb.

Cov lus: William W. Phelps, 1792–1872. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Doctrine and Covenants 20:77, 79

Isaiah 53:2–5