Cov Nkauj
Ixayees tus Cawm Seej
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

5

Ixayees tus Cawm Seej

Nrog kev ntseeg

1. Ixayees tus Cawm Seej,

Peb zoo siab rau nws xwb.

Peb thov nws foom koob hmoov rau txhua tus.

Nws coj peb txhua hnub

Thiab nws coj peb txhua hmo;

Nws yog tus Cawm Seej thiab peb tus Vaj Ntxwv!

2. Peb paub hais tias nws yuav

Rov los sau nws cov yaj,

Thiab coj lawv rau Xioos nrog kev hlub;

Nws cov neeg tsis tas

Quaj hauv kwj hav tsaus nti

Los yog taug kev hauv roob moj sab qhua mus.

3. Tau ntev peb ua loj leeb,

Peb cov ua txog ua txhaum;

Nyob hauv tiaj suab puam peb taij thov koj!

Cov yeeb ncuab zoo siab

Thaum lawv saib peb quaj ntsuag

Tiam sis tsis ntev Ixayees yuav dim hlo.

4. Peb yog Xioos cov me nyuam

Peb yeej tau zoo xwb.

Cov cim ntawm kev rov los tau tshwm sim.

Txhob ntshai, ua ncaj ncees;

Lub nceeg vaj yog peb li.

Twb txog lub sij hawm nws yuav txhiv peb dim.

5. Kuv tus Cawm Seej thov rov

Muab txoj kev kaj rau kuv;

Thov koj los nplij kuv lub siab lub ntsws;

Cia kuv kev cia siab

Rau ntawm koj chaw ntshiab huv

Coj txoj kev nyob kaj siab lug los rau kuv.

6. Nws saib! thiab kaum txhiab tus

Tim tswv zoo siab kawg nkaus,

Neeg coob yeej tos txais mloog nws txoj lus;

Nws hais! thiab txhua qhov chaw

Puv nrog nws lub suab

Sawv daws qhuas tus Tswv Ye-xus ib txhis mus.

Cov lus: William W. Phelps, 1792–1872; tau muab hloov los ntawm Joseph Swain, 1761–1796. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: Freeman Lewis, 1780–1859

Exodus 13:21–22

1 Nephi 22:12