Cov Nkauj
Nyob Ze Nrog Koj, Vajtswv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

37

Nyob Ze Nrog Koj, Vajtswv

Ua tib zoo

1. Nyob ze nrog koj, Vajtswv

Ze nrog Vajtswv!

Txawm nws raug ntsia saum ntoo,

Yexus tau txhiv kuv.

Nov yeej yog zaj kuv hu

Nyob ze nrog koj, Vajtswv,

Nyob ze nrog koj, Vajtswv,

Nyob ze nrog Vajtswv.

2. Txawm kuv ua neeg loj leeb,

Lub hnub dai npoo,

Kuv nyob hauv tsaus ntuj nti;

Pob zeb yog hauv ncoo.

Kuv ua npau suav tias kuv

Nyob ze nrog koj, Vajtswv,

Nyob ze nrog Vajtswv.

3. Nyob ntawd cia kuv pom tau

Ntaiv mus saum ntuj;

Txhua yam koj xa rau kuv

Yeej los ntawm kev hlub.

Cov tim tswv hu kom kuv

Nyob ze nrog koj, Vajtswv,

Nyob ze nrog Vajtswv.

4. Thaum kuv tsim los kuv xav

Txog kev qhuas koj.

Kuv muab kev nyuaj siab hloov

Ua qhov chaw hwm koj.

Kev txom nyem ua rau kuv,

Nyob ze nrog koj, Vaj-tswv,

Nyob ze nrog koj, Vaj-tswv,

Nyob ze nrog Vaj-tswv.

5. Yog kuv zoo siab tuaj tis

Ya saum nruab ntug,

Kuv muab ntiaj teb tso tseg,

Kuv ya mus saum ntuj.

Nov tseem yog zaj kuv hu:

Nyob ze nrog koj, Vaj-tswv,

Nyob ze nrog koj, Vaj-tswv,

Nyob ze nrog Vaj-tswv.

Cov lus: Sarah F. Adams, 1805–1848

Suab nkauj: Lowell Mason, 1792–1872

Doctrine and Covenants 88:63

Genesis 28:10–22