Cov Nkauj
Peb tus Cawm Seej txoj Kev Hlub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

40

Peb tus Cawm Seej txoj Kev Hlub

Nrog kev tswm seeb

1. Peb tus Cawm Seej

Txoj kev hlub ci zoo li lub hnub

Los saum ntuj los

Tshab plho tej huab tsaus nti.

Ci rau peb kev,

Coj peb rov qab mus nyob saum ntuj

Nrog nws peb muaj

Txoj sia nyob mus ib txhis.

2. Ntsuj Plig lub suab

Hais lus zoo ntxhi rau peb lub siab

Qhia ib txoj kev

Zoo dua cov dab lus phem.

Txoj kev cia siab

Yuav nrov txog thaum kev xyem xyav khiav,

Thiab txoj kev hlub

Muab peb sib khi ua ke.

3. Peb tus Vajtswv

Leej Txiv tsim txhua yam, hnov peb thov

Xav tsis thoob txog

Koj Leej Tub kev theej txhoj.

Peb hu nkauj qhuas;

Peb raws koj cai, peb yuav mloog koj

Peb tus Vaj Ntxwv

Vim koj, peb zoo siab hlo.

Cov lus: Edward L. Hart, 1916–2008. © 1977 IRI

Suab nkauj: Crawford Gates, 1921–2018. © 1977 IRI

John 15:12–14

Doctrine and Covenants 34:1–4