Cov Nkauj
Cia Siab Rau Xi-oos
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

119

Cia Siab Rau Xi-oos

Siv zog

1. Cia siab rau Xioos cov tub rog,

Cov me nyuam ntawm kev cog lus,

Thawj Tub Rog hais kom mus tom ntej,

Npaj ntaus tsov ntaus rog txhua tus!

[Chorus]

Cia siab Xioos, sawv muaj zog,

Tuav ntaj ntawm qhov tseeb qhov yog;

Qw ua ke, “Saib xyuas thiab thov!”

Yeej txhua tus yeeb ncuab hnub no.

2. Saib cov uas sib sau txhawb kev phem.

Cov yeeb ncuab uas suav tsis txheeb.

Cia siab Xioos sawv mus ntaus rog;

Nim no peb yuav tsum kov yeej!

[Chorus]

Cia siab Xioos, sawv muaj zog,

Tuav ntaj ntawm qhov tseeb qhov yog;

Qw ua ke, “Saib xyuas thiab thov!”

Yeej txhua tus yeeb ncuab hnub no.

3. Pab Xioos tawm tsam tej kev txhaum;

Tsa rab ntaj saum cov neeg phem!

Txhua ib ntag yeej ib tug yeeb ncuab;

Nrog txhua kauj ruam peb kov yeej.

[Chorus]

Cia siab Xioos, sawv muaj zog,

Tuav ntaj ntawm qhov tseeb qhov yog;

Qw ua ke, “Saib xyuas thiab thov!”

Yeej txhua tus yeeb ncuab hnub no.

4. Tshuav tsis ntev, pluav rog no yuav tiav;

Cov yeeb ncuab yuav swb txhua nrho.

Cov hluas hauv Xioos mus tom ntej;

Lub meej mom yog nej nqi zog.

[Chorus]

Cia siab Xioos, sawv muaj zog,

Tuav ntaj ntawm qhov tseeb qhov yog;

Qw ua ke, “Saib xyuas thiab thov!”

Yeej txhua tus yeeb ncuab hnub no.

Cov lus: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Suab nkauj: William Clayson, 1840–1887

Ephesians 6:10–18

2 Nephi 28:7–8, 20–28