Cov Nkauj
Ib Leeg Hlub Ib Leeg
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

145

Ib Leeg Hlub Ib Leeg

Nrog kev tswm seeb

Yam li kuv hlub nej,

Ib leeg hlub ib leeg.

Kev cai tshiab no qhia:

Ib leeg hlub ib leeg.

Li no sawv daws paub

Nej yog kuv cov thwj tim,

Yog hais tias nej

Ib leeg hlub ib leeg.

Cov lus thiab suab nkauj: Luacine Clark Fox, 1914–2002. © 1961, 1989 IRI

John 13:34–35

1 John 4:11