Cov Nkauj
Ua Qhov uas Yog
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

109

Ua Qhov uas Yog

Hu tiag tiag

1. Ua qhov uas yog; twb pom kev lawm tiag tiag!

Zoo siab rau kev tshav ntuj nrig yav tom ntej.

Vajtswv cov tub txib saum ntuj yeej sau npe cia,

Yog li ua qhov yog lawv thiaj sau koj npe!

[Chorus]

Ua qhov uas yog; koj yuav tau nqi zog huv si.

Tawm tsam Dab Ntxwg Nyoog kom tau kev thaj yeeb;

Thiab ua siab loj niaj hnub tos rau hnub tag kis.

Vajtswv yuav thaiv koj yog koj ua ncaj ncees!

2. Ua qhov uas yog; kev nyuaj siab yuav ploj ntais.

Tej uas khi tau neeg twb poob tsis muaj zog.

Kev cia siab yuav cawm peb tawm ntawm tej kev ntshai.

Qhov uas tseeb yuav nyob ib txhis; ua qhov yog!

[Chorus]

Ua qhov uas yog; koj yuav tau nqi zog huv si.

Tawm tsam Dab Ntxwg Nyoog kom tau kev thaj yeeb;

Thiab ua siab loj niaj hnub tos rau hnub tag kis.

Vajtswv yuav thaiv koj yog koj ua ncaj ncees!

3. Ua qhov uas yog; cia li ntseeg tsis txhob txhawj.

Mus kam tiag kom txog hnub Yexus rov los.

Cov neeg uas quaj ntsuag tsis ntev yuav tsis quaj lawm.

Koob hmoov tos ntsoov koj yog koj ua qhov yog!

[Chorus]

Ua qhov uas yog; koj yuav tau nqi zog huv si.

Tawm tsam Dab Ntxwg Nyoog kom tau kev thaj yeeb;

Thiab ua siab loj niaj hnub tos rau hnub tag kis.

Vajtswv yuav thaiv koj yog koj ua ncaj ncees!

Cov lus: Tsis paub, The Psalms of Life, Boston, 1857

Suab nkauj: George Kaillmark, 1781–1835

Deuteronomy 6:17–18

Helaman 10:4–5