Cov Nkauj
Kev Tseeb Yog Dab Tsi?
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

126

Kev Tseeb Yog Dab Tsi?

Siab ruaj

1. Txoj kev tseeb zoo li thooj kub peb xav tau

Thiab xav muaj nyob hauv ntiaj teb no tshaj.

Nws yog yam uas sawv daws muab nyiaj pauv tsis tau.

Kev ncaj kev tseeb zoo ib yam li thooj kub;

Peb sawv daws yuav tsum khwv thiaj li tau.

2. Txoj kev tseeb zoo li lub teeb ci ntsa iab;

Vajtswv pub rau peb sawv daws lawm tiag.

Tiam sis peb yuav tsum tau nyiaj thiab nrhiav thiaj pom.

Yog vim rau qhov peb sawv daws tsis tau paub

Peb yuav tsum npaj siab pib nrhiav nim no.

3. Tus nom txoj kev kav tej zaum yuav poob mus

Thaum nws ua tsis ncaj tswj nws cov neeg.

Tiam sis qhov tseeb yuav nyob mus txog thaum hnub kawg;

Tej caj ceg tseeb yeej tav tau kev puas tsuaj

Rhuav kev cia siab ntawm tus nom tswv phem.

4. Kev tseeb tsis muaj chiv keeb tsis muaj qhov kawg

Yog vim txoj kev tseeb yog Vajtswv li.

Txawm lub ntuj lub teb thiab ceeb tsheej ploj lawm los,

Txoj kev ncaj kev tseeb yeej tsis muaj hnub ploj,

Yeej yuav nyob mus tag ib txhiab ib txhis.

Cov lus: John Jaques, 1827–1900

Suab nkauj: Ellen Knowles Melling, 1820–1905

Doctrine and Covenants 93:23–28

John 18:37–38