Cov Nkauj
Nyob Hauv Ib lub Dab Nyuj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

92

Nyob Hauv Ib lub Dab Nyuj

Nrog kev tswm seeb

1. Nyob hauv ib lub dab nyuj, tsis muaj lub txaj pw

Tus me ab Tswv Yexus nws tsaug zog ntxim hlub;

Cov hnub qub puag saum ntuj ntsia qhov chaw nws nyob,

Tus me nyuam Tswv Yexus, saum quav nyab tsaug zog.

2. Cov nyuj nqov thiaj ua rau tus me ab tsim los,

Tus me nyuam Tswv Yexus tsis quaj ib suab hlo.

Kuv hlub koj, Tswv Yexus, thov koj saib xyuas kuv

Thiab nyob ze kuv lub txaj mus txog thaum kaj ntug.

3. Thov nyob ze, Tswv Yexus; xav kom koj los nyob

Ze kuv tas mus ib txhis, thiab hlub kuv, kuv thov.

Pab tag nrho cov me nyuam koj saib xyuas tsom kwm,

Peb thiaj tsim nyog rov mus nrog koj nyob saum ntuj.

Cov lus: Tsis paub, kwv yees li 1883, Philadelphia

Suab nkauj: William J. Kirkpatrick, 1838–1921 tus kho kommuaj ntau lub suab yog Rosalee Elser, 1925–2007. © 1980Rosalee Elser. Tau cai siv. Luam tau zaj no ib zaug yog sivhauv lub koom txoos los yog hauv tsev, yog tsis siv rau kev lag luam.

Luke 2:7

Luke 18:15–17