Cov Nkauj
Kuv Yuav Mloog Koj txoj Lus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

125

Kuv Yuav Mloog Koj txoj Lus

Hu tiag tiag

1. Tej zaum tsis yog nyob saum tej roob siab

Los sis nyob tom dej hiav txwv,

Tej zaum kuv tus Tswv tsis xav kom kuv

Mus nrog luag ua tsov ua rog.

Tiam sis yog nws tau hu kom kuv mus

Tej txoj kev uas kuv tsis paub,

Kuv yuav teb tias “Tus Tswv tuav kuv tes mus ua.

Kuv yuav ua li koj kom kuv ua.”

[Chorus]

Kuv yuav mus qhov uas koj xav kom kuv mus,

Nyob puag nraum roob los sis tom teb;

Kuv yuav hais tej koj xav kom kuv hais, tus

Tswv; Kuv yeej yuav mloog rau koj txoj lus.

2. Tej zaum hnub no muaj tej lus uas zoo

Tus Tswv xav kom kuv mus hais;

Tej zaum tseem muaj cov neeg uas poob zoo,

Tus Tswv xav kom kuv mus nrhiav.

Tus Tswv yog koj ua tus coj kuv kev,

Txawm tsaus ntuj pes tsawg los xij,

Kuv lub suab yuav nrov hais lus qab zib ntxiag mus

Kuv yuav hais tej lus uas koj nyiam.

[Chorus]

Kuv yuav mus qhov uas koj xav kom kuv mus,

Nyob puag nraum roob los sis tom teb;

Kuv yuav hais tej koj xav kom kuv hais, tus

Tswv; Kuv yeej yuav mloog rau koj txoj lus.

3. Yeej yuav muaj ib qhov chaw uas nyob qis

Nyob hauv lub ntiaj teb loj no

Uas kuv pab tau kuv tus Tswv Yexus,

Tus uas tau tuag theej kuv txhoj.

Kuv yuav rau siab ntseeg koj txoj kev hlub.

Kuv paub hais tias koj hlub kuv.

Kuv yuav ua koj dej num nrog lub siab ncaj ncees.

Kuv yeej yuav mloog rau koj txoj lus.

[Chorus]

Kuv yuav mus qhov uas koj xav kom kuv mus,

Nyob puag nraum roob los sis tom teb;

Kuv yuav hais tej koj xav kom kuv hais, tus

Tswv; Kuv yeej yuav mloog rau koj txoj lus.

Cov lus: Mary Brown, 1856–1918

Suab nkauj: Carrie E. Rounsefell, 1861–1930

1 Nephi 3:7

Doctrine and Covenants 4:2