Cov Nkauj
Mloog Vajtswv txoj Lus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

144

Mloog Vajtswv txoj Lus

Ua tib zoo

Mloog Vajtswv txoj lus; mloog Vajtswv txoj lus!

Ua li ntawd thiaj thaj yeeb; li ntawd thiaj nyab xeeb.

Nws yuav foom koob hmoov; Nws yuav foom koob hmoov.

Tus yaj saub hais tias: Mloog Vajtswv txoj lus.

Ua li ntawd thiaj nyob thaj yeeb nyab xeeb.

Cov lus thiab suab nkauj: Barbara A. McConochie, yug 1940. © 1975 IRI

Mosiah 2:22

Doctrine and Covenants 59:23