Cov Nkauj
Hmo Muaj Hmoov Zoo
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

91

Hmo Muaj Hmoov Zoo

Kaj siab lug

1. Hmo muaj hmoov zoo! Hmo zoo tag nrho!

Neeg sawv daws pw ntsiag to;

Maiv Liag puag rawv nws tus me nyuam mos.

Nws yog Vaj Ntwv uas los saum ntuj los.

Cawm Seej Yexus tau los;

Cawm Seej Yexus tau los.

2. Hmo muaj hmoov zoo! Hmo zoo tag nrho!

Cov txiv neej zov pab yaj.

Cov tub txib saum ntuj qhuas Tswv Yexus;

Lawv hu nkauj hais tias Aleluyas;

Cawm Seej Yexus tau los;

Cawm Seej Yexus tau los!

3. Hmo muaj hmoov zoo! Hmo zoo tag nrho!

Vajtswv txib Tswv Yexus

Qhia Vajtswv rau peb sawv daws tau pom,

Coj peb rov los mloog Vajtswv txoj lus;

Cawm Seej Yexus tau los;

Cawm Seej Yexus tau los.

Cov lus: Joseph Mohr, 1792–1848; tus txhais yog John F. Young, 1820–1885

Suab nkauj: Franz Gruber, 1787–1863

Luke 2:7–14

Alma 7:10–12