Cov Nkauj
Thawj zaj Nau-es
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

96

Thawj zaj Nau-es

Zoo siab kawg

1. Thawj zaj Nau-es, tus tim tswv hais tseg

Rau cov neeg zov yaj thaum lawv pw nram teb,

Lawv pw nram teb saib xyuas lawv cov yaj;

Yog ib hmo hauv lub caij no uas txias tshaj.

[Chorus]

Nau-es, Nau-es, Nau-es, Nau-es!

I xa yees tus Vaj Ntxwv yug los!

2. Lawv tsa muag ntsia thiab pom lub hnub qub

Ci ntawm sab hnub tuaj nyob deb puag tim ub,

Thiab ci lam lug rau tag nrho ntiaj teb

Ci mus tas hnub tas hmo tsis tu tsis tseg.

[Chorus]

Nau-es, Nau-es, Nau-es, Nau-es!

I xa yees tus Vaj Ntxwv yug los!

Cov lus thiab suab nkauj: Zaj nkauj Akiv uas ib txwm hu, kwv yees li tiam 1700

Luke 2:8–20