Cov Nkauj
Vajtswv Lus Txib Mos Muag
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

46

Vajtswv Lus Txib Mos Muag

Ua tib zoo

1. Vajtswv lus txib mos muag!

Kev cai kuj zoo kawg li!

Tso plhuav kev nyuaj siab rau tus Tswv,

Cia siab rau nws ib txhis.

2. Nws Haiv Neeg Ntseeg tsis ntshai,

Vim Vajtswv yeej saib xyuas;

Tus tuav txhua yam nyob khov kho yuav

Pov hwm nws cov me nyuam.

3. Cas cia txoj kev txhawj xeeb

Ua rau koj poob siab ntsws?

Rawm mus rau koj Leej Txiv lub rooj

Nrhiav kev nyob kaj siab lug.

4. Nws txoj kev muaj siab zoo

Tsis hloov ib hnub dhau hnub;

Kuv yuav tso kuv lub nra rau nws

Thiab yuav hu nkauj qhuas nws.

Cov lus: Philip Doddridge, 1702–1751

Suab nkauj: Hans Georg Nägeli, 1773–1836; tus muabtxheeb kho yog Lowell Mason, 1792–1872

1 John 5:3

Psalm 55:22