Cov Nkauj
Lus Tim Khawv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

54

Lus Tim Khawv

Xav zoo zoo

1. Tus Ntsuj Plig Dawb Huv ua tim khawv,

Thaum cov uas paub qhov tseeb,

Hais lus thiab txhawb nqa kuv mus cuag

Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej.

2. Kuv paub koj nyob saum ntuj ceeb tsheej

Thiab tus Cawm Seej tswj kav.

Kuv paub tus yaj saub hais rau peb

Kom peb nyob mus huaj vam.

3. Kuv los kua muag; lub siab puv npo.

Tus Ntsuj Plig hais hnub no.

Tus Tswv thov pab kuv muaj neej tshiab

Thiab hauv kuv siab los nyob.

4. Zaj lus tim khawv hauv kuv lub siab,

Ua rau kuv nyiaj txog kawg.

Ib me pliag xwb lub ntuj ceeb tsheej

Tshwm sim rau kuv pom lawm.

Cov lus: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI

Suab nkauj: Michael Finlinson Moody, yug 1941. © 1985 IRI

1 Corinthians 2:9–13

Alma 5:45–46