Cov Nkauj
Yauxej Xamiv Thawj zaj Thov Vajtswv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

11

Yauxej Xamiv Thawj zaj Thov Vajtswv

Nrog meej mom

1. Yog ib tag kis sawv ntxov uas zoo!

Lub hnub tab tom ci ntsa iab tuaj.

Thaum ntawd yog lub caij nplooj ntoo hlav.

Suab noog quaj zom zaws zoo mloog heev.

Yauxej thiaj mus tom ib lub hav zoov

Vim nws xav paub tus Tswv Ntuj.

Yauxej thiaj mus tom ib lub hav zoov

Vim nws xav paub tus Tswv Ntuj.

2. Yog thawj thawj zaus nws thov Vajtswv,

Nws thiaj li txhos caug nyo taub hau.

Ntxwg Nyoog ua Yauxej ntshai heev kawg

Kom Yauxej hais tsis tau lus lawm.

Ces Yauxej thiaj thov hauv nws nruab siab;

Nws cia siab tus Tswv hlub nws.

Ces Yauxej thiaj thov hauv nws nruab siab;

Nws cia siab tus Tswv hlub nws.

3. Txoj kev kaj ci ntsa iab tshwm sim

Ci tshaj cov tshav ntuj thaum tav su.

Qhov kaj ntawd txawm los ze zuj zus

Txog ntua Yauxej nws zoo siab heev.

Yauxej pom ob tug tib neeg dawb paug;

Vajtswv thiab tus Tswv Yexus.

Yauxej pom ob tug tib neeg dawb paug;

Vajtswv thiab tus Tswv Yexus.

4. Thaum ntawd Vajtswv hais tias “Yauxej,

Tus no yog kuv tus tub. Mloog nws!”

Vajtswv twb teb Yauxej cov lus,

Thiab Yauxej mloog tus Tswv txoj lus.

Nws zoo siab heev tsis pom qab piav tau

Vim nws paub tus Tswv nyob tiag!

Nws zoo siab heev tsis pom qab piav tau

Vim nws paub tus Tswv nyob tiag!

Cov lus: George Manwaring, 1854–1889

Suab nkauj: Sylvanus Billings Pond, 1792–1871; tau muab hloov, A. C. Smyth, 1840–1909

Joseph Smith—History 1:14–20, 25

James 1:5