Cov Nkauj
Saib Seb! Vaj Ntxwv Pab Tub Rog
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

117

Saib Seb! Vaj Ntxwv Pab Tub Rog

Muaj peev xwm

1. Saib seb! Vaj ntxwv pab tub rog,

Tab tom mus ntaus kom yeej,

Nrog chij, ntaj riam thiab daim hlau thaiv

Hauv kev rog ntawm lub neej.

Pab tub rog no, lawv koom siab,

Ua siab loj thiab muaj zog;

Lawv raws lawv tus Thawj Tub Rog

Thiab hu lawv zaj nkauj no:

[Chorus]

Kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm peb tus Cawm Seej!

Kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm Yexus Khetos!

Kev kov yeej, kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm Yexus Khetos!

2. Nim no yeeb ncuab tab tom tuaj

Xav ntaus tua pab rog zoo,

Tiam sis cov tub rog tsis poob siab;

Lawv ua siab loj ntev loo.

Tus Thawj hu tias, “Muaj siab ntseeg!”

Lawv ncha nws cov lus no;

Lawv pom tus chij yoj mus los

Thiab hu lawv zaj nkauj no.

[Chorus]

Kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm peb tus Cawm Seej!

Kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm Yexus Khetos!

Kev kov yeej, kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm Yexus Khetos!

3. Thaum kev tsov rog twb tas lawm,

Thaum tsis muaj kev kub ntxhov,

Thaum txhua tus ncaj ncees los sib sau

Hauv kev kaj siab tag nrho,

Nrog tus Vaj Ntxwv kav ib txhis,

Cov neeg muaj zog coob no

Yuav qhuas nws npe tas mus li

Thiab hu lawv zaj nkauj no:

[Chorus]

Kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm peb tus Cawm Seej!

Kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm Yexus Khetos!

Kev kov yeej, kev kov yeej, kev kov yeej,

Los ntawm Yexus Khetos!

Cov lus: Fanny J. Crosby, 1820–1915

Suab nkauj: Adam Geibel, 1855–1933

2 Timothy 2:3, 22

Doctrine and Covenants 104:82