Cov Nkauj
Los, Mloog Ib tug Yaj Saub lub Suab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

9

Los, Mloog Ib tug Yaj Saub lub Suab

Nrog kev xyiv fab

1. Los, mloog ib tug yaj saub lub suab,

Thiab mloog Vajtswv txoj lus.

Cia li zoo siab txog txoj kev tseeb,

Thiab hu nkauj nrov nroo ntws.

Peb nrhiav tau cov yaj saub txoj kev

Lawv coj thiab taug yav thaud.

Caij nyoog no lwm tus yaj saub los

Kom qhia neeg rov los paub.

2. Txoj kev tsaus ntuj nti tawg ri niab

Mus rau ntiaj teb thoob plaws.

Vajtswv ua rau kev tsaus ntuj ploj;

Nws tau tshwm sim los lawd.

Vim neeg qab ntuj tau yuam kev muab

Kev ntseeg tso tseg yav thaud;

Hnub no Vajtswv cov Ntseeg nrhiav tau

Kev ncaj thiab nqaim los taug.

3. Haiv Neeg Ntseeg yeej yuav tsis cia siab

Rau neeg txawj ploj txawj tuag.

Peb paub tias cov tsis ris Yexus

Yeej yuav raug txim raug nplua.

Tus Cawm Seej hais rau Nws cov neeg

Tias, “Mloog kuv cov lus txib.

Tej cim yuav nrog nraim txoj kev ntseeg,

Mus txog hnub nyoog kawg li.”

4. Cia li ua raws li cov lus tseeb

Uas ntws ntawm tus dej ntshiab.

Raws Vajtswv txoj kev cai mus txog

Hnub Nws muab koj xaiv cia.

Txog thaum hnov suab dawb huv hais tias

Koj tau txoj sia ib txhis.

Yuav muaj txoj kev xyiv fab yog koj

Taug txoj kev tas mus li.

Cov lus: Joseph S. Murdock, 1822–1899.

Nqe plaub, Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1985 IRI

Suab nkauj: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Joseph Smith—History 1:14–17

Doctrine and Covenants 21:4–7