Cov Nkauj
Los Nej, Vajtswv cov Tub (Txiv Neej)
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

152

Los Nej, Vajtswv cov Tub

Txiv Neej

Ua siab loj

1. Los nej, Vajtswv cov tub uas tau txais lub pov thawj hwj,

Mus tshaj tawm txoj moo zoo muab nws haiv neeg sau txhua tus.

Twb pib khiav num hauv caij nyoog kawg,

Kom muab Ixayees sib sau lawm Thiab coj lawv los rau

Xi-oos qhuas tus Me Nyuam Yaj.

2. Los nej, cov yaj tawg khiav, mloog nej tus Tswv Yug Yaj lus

Thiab los txais tej koob hmoov uas tau hais txog txij thaum ub.

Cov yaj saub yeej tau qhia yav tas,

Nws yuav muab nej sau hauv nws pab Thiab coj nej los rau

Xi-oos qhuas tus Me Nyuam Yaj.

3. Hloov siab, thiab ua kev cai raus dej thiaj tau kev zam txim;

Nej yuav koom siab koom ntsws yog nej yuav mloog tus Ntsuj Plig.

Qhia nws txhua yam nej yeej txhawj txog;

Nws yeej yuav mloog nej tej lus thov Thiab coj nej los rau

Xi-oos qhuas tus Me Nyuam Yaj.

4. Thaum dhau kev nyuaj siab lawm thiab tsis muaj txoj kev kub ntxhov,

Nej yuav muaj kev xyiv fab tos nej txoj Kev Sawv Rov Los.

Nej yuav sawv ntawm nws lub xub ntiag

Thiab siv sij hawm nrog kev zoo siab, Ib txhiab xyoos nyob hauv

Xi-oos qhuas tus Me Nyuam Yaj.

Cov lus: Thomas Davenport, 1815–1888

Suab nkauj: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Doctrine and Covenants 33:5–11

Doctrine and Covenants 133:7–8, 56