Cov Nkauj
Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

70

Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm

Zoo li thov Vajtswv

1. Nyob nrog nraim kuv; twb tsaus ntuj lawm.

Lub hnub twb ploj mus lawm;

Cov duab ntxoov ntxoo twb tab tom los;

Hmo ntuj twb los txog lawm.

Thov koj los nyob hauv kuv lub siab,

Cheem koj nyob txhua sij hawm.

[Chorus]

Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;

Saib seb, twb tsaus ntuj lawm,

Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;

Saib seb, twb tsaus ntuj lawm.

2. Nyob nrog nraim kuv; twb tsaus ntuj lawm.

Thaum koj nrog kuv taug mus

Tau ua rau kuv lub siab kub lug,

Thaum kuv nrog koj txuas lus.

Cov lus koj hais tau tshoov kuv siab

Xav nrog koj txhua sij hawm.

[Chorus]

Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;

Saib seb, twb tsaus ntuj lawm,

Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;

Saib seb, twb tsaus ntuj lawm.

3. Nyob nrog nraim kuv; twb tsaus ntuj lawm,

Hmo no kho kuv lub siab

Yog tsis muaj koj nrog kuv txuas lus,

Tsis muaj koj ci ntsa iab.

Kev tsaus ntuj yuav nyob hauv kuv tsev

Thiab ua rau kuv ntshai kawg.

[Chorus]

Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;

Saib seb, twb tsaus ntuj lawm,

Cawm Seej, nyob nrog nraim kuv hmo no;

Saib seb, twb tsaus ntuj lawm.

Cov lus: M. Lowrie Hofford, 1825–1888

Suab nkauj: Harrison Millard, 1830–1895

Luke 24:29 (13–32)