Cov Nkauj
Thov Pab Kuv Qhia Nrog Kev Tshoov Siab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

131

Thov Pab Kuv Qhia Nrog Kev Tshoov Siab

Mob siab

1. Thov pab kuv qhia nrog kev tshoov siab;

Thov foom koob hmoov no rau kuv.

Pab kuv txhawb nqa neeg kom nws xav

Taug ib txoj kev zoo dua mus.

2. Pab kuv ncav tes rau tus phooj ywg,

Pab kuv coj nws dhau tsaus ntuj.

Pab kuv qhia txog koj lub yeeb koob

Raws tus Ntsuj Plig qhov kaj mus.

3. Thov pab kuv muaj laj lim tswv yim;

Pab kuv lub suab qog koj lub.

Pab kuv ncav tes ua phooj ywg zoo;

Pab kuv lub siab muaj kev hlub.

4. Pab kuv nrhiav cov yaj uas poob zoo;

Pab coj lawv rau koj xub ntiag.

Qhia kuv paub ua ib tug yug yaj

Uas hlub koj cov yaj kawg siab.

Cov lus thiab suab nkauj: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Luam tau zaj nkauj qhuas Vajtswv no yog tias siv hauv lub koom txoos los yog siv hauv tsev thiab tsis siv ntau ntau, los yog tsis siv rau kev lag luam.

Doctrine and Covenants 43:15–16

John 21:15–17