Cov Nkauj
Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv txoj Lus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

140

Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv txoj Lus

Zoo li thov Vajtswv

1. Qhia kuv los ua raws li Vajtswv txoj lus.

Qhia kuv kom kuv paub thov Vajtswv txhua hnub.

Qhia kuv kom kuv thiaj muaj lub siab uas ntseeg.

Qhia kuv, qhia kuv los xyaum kev ncaj ncees.

2. Qhia kuv los ua raws li Vajtswv txoj lus.

Qhia kuv kom kuv paub thov Vajtswv txhua hnub.

Qhia kuv kom kuv thiaj muaj lub siab uas ntseeg.

Qhia kuv, qhia kuv los xyaum kev ncaj ncees.

3. Leej Txiv peb sawv daws ua koj tsaug hnub no

Rau qhov koj qhia peb, peb thiaj paub hwm koj.

Peb yuav pe qhuas koj vim peb ris koj txiaj!

Txhua tsav, txhua yam kom peb muaj nplua mias.

Cov lus thiab suab nkauj: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1958 IRI

Isaiah 2:5

Ephesians 5:8