Cov Nkauj
Auj Kuv Leej Txiv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

135

Auj Kuv Leej Txiv

Mob siab

1. Auj kuv Leej Txiv tus ua nyob saum

Lub ceeb tsheej ntuj uas zoo kawg,

Thaum twg kuv mam rov los nrog koj

Nyob thiab yuav pom koj ntsej muag?

Nyob saum koj qhov chaw uas koj nyob

Kuv puas yog nrog koj nyob lawm?

Ua ntej kuv yug hauv ntiaj teb no

Kuv puas nyob hauv koj xub ntiag?

2. Koj pub kuv los hauv ntiaj teb no,

Kom muaj raws li koj txoj lus.

Thiab koj tsis tau pub kuv nco txog

Cov phooj ywg ua ntej kuv yug.

Thiab kuv xav tias kuv nyob qhov twg

Ua ntej kuv tseem tsis tau yug.

Thiab kuv xav tias kuv tau los saum

Ib qhov chaw zoo tshaj qhov no.

3. Kuv tau kawm hu koj ua kuv Txiv;

Dhau ntawm koj Ntsuj Plig nyob siab.

Kuv yuav tau kawm koj txoj moo zoo

Uas tau rov qab los dua tshiab.

Nyob saum ntuj puas yuav muaj txoj kev

Ua txij ua nkawm zoo li no?

Kuv yeej paub tias kuv muaj Leej Niam

Thiab Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.

4. Thaum kuv tso lub ntiaj teb no tseg,

Thaum kuv ncaim ntiaj teb no mus,

Niam, Txiv, kuv xav ntsib xav pom neb

Saum neb lub vaj lub tsev nyob.

Thiab thaum kuv ua kuv txoj hauj lwm

Uas neb kom kuv ua tiav lawm,

Cia kuv los nrog neb nyob saum ntuj

Ces kuv yuav zoo siab kawg nkaus.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887

Suab nkauj: James McGranahan, 1840–1907

Romans 8:16–17

Acts 17:28–29 (22–31)