Cov Nkauj
Ua Vajtswv Tsaug Rau Ib tug Yaj Saub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

8

Ua Vajtswv Tsaug Rau Ib tug Yaj Saub

Siab kaj

1. Peb ua Vajtswv tsaug rau ib tug yaj saub

Uas coj peb kev hauv hnub nyoog kawg.

Peb yeej ua koj tsaug rau koj txoj moo zoo

Uas ua tshav ntuj ci lug rau peb lawm.

Peb ua koj tsaug rau txhua txoj koob hmoov

Uas koj ua siab dawb siab zoo pub

Peb zoo siab los ua koj cov tub txib

Thiab nyiam ua raws li koj txoj lus.

2. Thaum huab dub ntawm kev ntxhov siab los txog peb

Thiab yuav rhuav peb txoj kev thaj yeeb,

Muaj txoj kev cia siab los ua tshav ntuj nrig

Thiab peb paub kev cawm dim yeej nyob ze.

Peb tsis ua xyem xyav, tus Tswv yeej zoo;

Peb twb sim nws thaum yav tas lawm.

Cov neeg phem uas los tawm tsam Xioos

Lawv yeej yuav swb thaum lub caij kawg.

3. Peb yuav hu nkauj txog nws txoj kev hlub tshua.

Peb qhuas nws txhua hmo thiab txhua hnub,

Peb zoo siab qhuas nws txoj moo zoo kawg nkaus,

Thiab nyob hauv qhov kaj nrig uas ci lug.

Cov siab ncaj thiab cov uas rau siab ntseeg

Yuav rais los ua neeg zoo tag nrho,

Cov uas xyeej tsis txais txoj lus zoo no

Yuav tsis muaj kev zoo siab li no.

Cov lus: William Fowler, 1830–1865

Suab nkauj: Caroline Sheridan Norton, 1808–ca. 1877

Doctrine and Covenants 21:1–5

Mosiah 2:41