Cov Nkauj
Tsev Neeg Nyob Tau Ua Ke Mus Tas Ib Txhis
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

141

Tsev Neeg Nyob Tau Ua Ke Mus Tas Ib Txhis

Siab kaj

1. Kuv muaj tsev neeg hauv ntiaj teb no.

Lawv ua zoo zoo rau kuv.

Kuv xav nrog lawv ua neej nyob ua ke mus tas ib txhis.

[Chorus]

Tsev neeg nyob tau ua ke mus tas ib txhis

Dhau ntawm Vajtswv txoj kev.

Kuv yeej xav nrog kuv tsev neeg nyob ua ke mus li,

Thiab tus Tswv twb qhia kev rau kuv lawm.

Tus Tswv tau qhia kev rau kuv lawm. lawm.

2. Thaum kuv tseem yaus, thaum kuv tseem hluas,

Kuv mam li npaj zoo zoo,

Kuv thiaj sib yuav tau hauv Vajtswv lub tsev mus ib txhis.

[Chorus]

Tsev neeg nyob tau ua ke mus tas ib txhis

Dhau ntawm Vajtswv txoj kev.

Kuv yeej xav nrog kuv tsev neeg nyob ua ke mus li,

Thiab tus Tswv twb qhia kev rau kuv lawm.

Tus Tswv tau qhia kev rau kuv lawm. lawm.

Cov lus: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1980 IRI

Suab nkauj: Vanja Y. Watkins, yug 1938. © 1980 IRI

Doctrine and Covenants 138:47–48

Alma 37:35