Cov Nkauj
Thaum Ntseeg Tiag
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

45

Thaum Ntseeg Tiag

Siab tus

Kuv tsis xyem xyav, kuv yuav tsis ntshai;

Vajtswv kev hlub yeej nyob nrog nraim.

Nws lub txiaj ntsim yeej pab kuv nrhiav

Tau lub dag zog thiab kev zoo siab.

Kuv tso siab plhuav rau kuv Leej Txiv.

Kuv thov nws thiab kuv txo hwj chim.

Nws tus Ntsuj Plig coj thiab qhia tias

Kev ntshai ploj mus thaum kuv ntseeg tiag.

Cov lus: Naomi W. Randall, 1908–2001. © 1985 IRI

Suab nkauj: Stephen M. Jones, yug 1960. © 1985 IRI

2 Timothy 1:7

Doctrine and Covenants 6:36–37