Cov Nkauj
Au lub Me Zej Zos Npelehees
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

94

Au lub Me Zej Zos Npelehees

Kaj siab lug

1. Au, lub me zej zos Npelehees,

Peb pom koj nyob ntsiag to.

Thaum koj cov neeg tseem tsaug zog zoo

Cov hnub qub ya mus los;

Hmo no nyob hauv koj tej kev

Lub teeb kav ib txhis ci

Kom muaj raws li neeg cia siab rau,

Kom kev ntshai ploj hlo li.

2. Maiv Liag tau yug tus Tswv Yexus

Thiab cov tim tswv tsom kwm

Thaum noob neej pw, lawv nyob saum ntuj,

Saib xyuas nrog txoj kev hlub.

Cov hnub qub pom thaum kaj ntug,

Tshaj tawm hnub yug ntshiab huv

Hu nkauj qhuas Vajtswv, tus Vaj Ntxwv,

Thiab neeg nyob kaj siab lug.

3. Au, ntsiag to, ntsiag to, Vajtswv muab

Txiaj ntsim zoo kawg nkaus no!

Vajtswv foom pub koob hmoov saum ntuj

Rau neeg ntiaj teb tag nrho.

Tsis paub thaum twg nws rov los;

Txawm muaj kev phem kev qias,

Cov siab mos muag uas txais tos nws,

Khetos nyob hauv lawv siab.

Cov lus: Phillips Brooks, 1835–1893

Suab nkauj: Lewis H. Redner, 1831–1908

Micah 5:2

Luke 2:4–16