Cov Nkauj
Ua Kom Tshav Ntuj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

106

Ua Kom Tshav Ntuj

Zoo siab

1. Nyob hauv lub ntiaj teb uas

Yeej muaj kev nyuaj siab,

Muaj cov uas raug txom nyem,

Mluas mlob thiab kho siab.

Muaj ntau tus nej pab tau

Kom lawv kaj siab lug

Yog nej ua kom tshav ntuj

Txhua txhia chaw nej mus.

[Chorus]

Ua kom tshav ntuj txhua txoj kev nej mus.

Zoo siab, foom hmoov, ci lug

Rau lwm tus txhua hnub.

Ua kom tshav ntuj txhua txoj kev nej mus.

Zoo siab, foom hmoov, ci lug

Rau lwm tus txhua hnub.

2. Yam me me niaj hnub ua

Cawm tau tus quaj ntsuag,

Tib neeg niaj hnub xav tau

Me ntsis kev hlub tshua.

Muaj txoj kev nyuaj siab uas

Nej pab tshem tau mus

Nrog nej cov nkauj txhawb zog,

Kev tshua thiab kev hlub.

[Chorus]

Ua kom tshav ntuj txhua txoj kev nej mus.

Zoo siab, foom hmoov, ci lug

Rau lwm tus txhua hnub.

Ua kom tshav ntuj txhua txoj kev nej mus.

Zoo siab, foom hmoov, ci lug

Rau lwm tus txhua hnub.

3. Thaum muaj kev tsaus ntuj nti

Hu ib zaj zoo siab;

Thaum neeg ntiaj teb yws yws,

Muaj siab ruaj khov tiag.

Ntsib kev nyuaj siab ntxhov plawv

Nrog nej txoj kev ntseeg;

Ua kom muaj tshav ntuj nrig

Thaum nyuaj nej lub neej.

[Chorus]

Ua kom tshav ntuj txhua txoj kev nej mus.

Zoo siab, foom hmoov, ci lug

Rau lwm tus txhua hnub.

Ua kom tshav ntuj txhua txoj kev nej mus.

Zoo siab, foom hmoov, ci lug

Rau lwm tus txhua hnub.

Cov lus: Lanta Wilson Smith

Suab nkauj: Edwin O. Excell, 1851–1921

Psalm 100:2

James 1:27