Cov Nkauj
Nej Cov uas Vajtswv Hu Los (Txiv Neej)
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

150

Nej Cov uas Vajtswv Hu Los

Txiv Neej

Ua siab loj

1. Nej cov uas Vajtswv hu los ua nws tes dej tes num,

Cov uas tau txais pov thawj hwj, tsa los ntawm nws cov lus,

Qhuab qhia rau txhua txhia haiv neeg, qhia txog nws txoj moo zoo

Thiab tshaj tawm txoj kev cawm dim, kev thaj yeeb nyob saum roob.

2. Txhob cia tej tsis muaj qab hau los yeeb koob ntawm ntiaj teb

Kov yeej nej siab uas dawb huv; cia li coj li txiv neej.

Tsa nej lub suab ntev thiab nrov zoo li suab raj suab xyu

Qhia haiv neeg tseem tsaug zog npaj mus ntsib nej tus Vajtswv.

3. Tsis txhob hais lus tsis tseem ceeb los yog tsis txhob khav theeb

Nquag thov Vajtswv tsis tu ncua; ua raws li txoj kev tseeb.

Tus uas Nplij Siab yuav qhia nej, thiab foom koob hmoov muaj nqi.

Nej tus Cawm Seej yuav nrog nraim nej mus ib txhiab ib txhis.

4. Cov koob hmoov nplua mias tos nej; Vaj-tswv txhawb nej kev ntseeg.

Nej yuav tau txais meej mom thiab kev tuag los nej kov yeej;

Tsis ntev nej los rau Xi-oos, txhua tus nqa ib teg nplej.

Tsis muaj kev txom nyem quaj ntsuag, nej yuav tau lub koob meej.

Cov lus: Mary Judd Page, 1818–1907

Suab nkauj: Daniel B. Towner, 1850–1919

Doctrine and Covenants 4:1–7

Doctrine and Covenants 75:2–5