Cov Nkauj
Kuv Puas Tau Ua Zoo Hnub No?
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

101

Kuv Puas Tau Ua Zoo Hnub No?

Siab kaj

1. Kuv puas tau ua yam zoo hauv ntiaj teb hnub no?

Kuv puas tau pab neeg txom nyem kawg?

Puas tau nplij neeg lub siab, los ua rau lawv zoo siab?

Yog tsis tau kuv twb txhaum lawm.

Hnub no puas muaj leej twg lub nra sib me ntsis

Vim kuv txaus siab hlo pab nws nqa?

Puas tau txhawb nqa cov muaj mob thiab cov uas qaug zog?

Kuv puas nyob ntawd thaum lawv xav kom pab?

[Chorus]

Ces tsim los thiab sib zog ua ntxiv,

Txhob ua npau suav txog nqi zog xwb.

Kev ua zoo yog lub txiaj ntsim, kev xyiv fab mus ib txhis,

Txoj koob hmoov ntawm hauj lwm thiab hlub.

2. Tam sim no muaj hauj lwm ntau nyob ib puag ncig,

Cib fim pab lwm tus nyob txhua qhov.

Txhob cia lub sij hawm dhau, hais tias “Kuv ua lwm zaus.”

Mus kiag thiab ua zoo hnub no.

Tej hauj lwm los ntawm txoj kev hlub yeej muaj nqi;

Neeg tes num siab dawb yog qhov zoo.

Tsuas yog tus cev tes pab neeg yuav pab lawv ua neej.

Vajtswv yuav paub peb txhua txoj num zoo.

[Chorus]

Ces tsim los thiab sib zog ua ntxiv,

Txhob ua npau suav txog nqi zog xwb.

Kev ua zoo yog lub txiaj ntsim, kev xyiv fab mus ib txhis,

Txoj koob hmoov ntawm hauj lwm thiab hlub.

Cov lus thiab suab nkauj: Will L. Thompson, 1847–1909, tau muab hloov

James 1:22, 27

Alma 9:28