Cov Nkauj
Peb Thov Vajtswv Pab Koj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

10

Peb Thov Vajtswv Pab Koj

Mob siab

1. Peb thov Vajtswv pab koj, peb tus yaj saub,

Thov kom nws ua rau koj zoo siab kawg nkaus.

Thaum tej xyoo ua rau koj nqaij tawv ntsws tas

Peb thov kom koj qhov kaj yeej yuav ci nplas,

Peb thov kom koj qhov kaj yeej yuav ci nplas.

2. Peb thov Vajtswv pab koj kawg peb siab ntsws,

Muab dag zog rau koj ua koj tes hauj lwm,

Coj peb thiab qhuab ntuas peb ib hnub dhau hnub,

Muab lub teeb ci rau peb thaum taug kev mus,

Muab lub teeb ci rau peb thaum taug kev mus.

3. Peb thov Vajtswv pab koj nrog lub siab hlub;

Thiab nws hnov txhua tus me nyuam uas thov nws,

Koj yuav tau koob hmoov thiab Vajtswv yuav cia

Txhua yam zoo koj xav tau thaum tseem muaj sia,

Txhua yam zoo koj xav tau thaum tseem muaj sia.

Cov lus: Evan Stephens, 1854–1930

Suab nkauj: H. A. Tuckett, 1852–1918; tau muab hloov, Evan Stephens, 1854–1930

Doctrine and Covenants 107:22