Cov Nkauj
Ntiaj Teb Zoo Siab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

88

Ntiaj Teb Zoo Siab

Ua koob tsheej

1. Ntiaj teb zoo siab, tus Tswv tau los;

Cia li txais tus Vaj Ntxwv!

Cia txhua txhia tus npaj siab tos nws,

Haiv Neeg Ntseeg thiab tim tswv,

Haiv Neeg Ntseeg thiab tim tswv,

Haiv Neeg Ntseeg thiab tim tswv hu nkauj qhuas nws.

2. Zoo siab kawg nkaus, thaum Yexus kav,

Thiab Haiv Neeg Ntseeg qhuas nws,

Toj roob hauv pes, tiaj nrag thiab dej

Yuav rov seev lub suab nkauj,

Yuav rov seev lub suab nkauj,

Yuav rov seev lub suab nkauj rau Tswv Yexus.

3. Kev txhaum tu nrho, kev txom nyem ploj,

Ntiaj teb tsis tuaj pos ntxiv;

Peb tus Cawm Seej yuav los ntiaj teb

Foom koob hmoov rau txhua tus,

Foom koob hmoov rau txhua tus,

Foom koob hmoov rau txhua tus nyob thoob qab ntug.

4. Zoo siab kawg nkaus rau tus Siab Tshaj,

Thaum Ixayees ri mus

Li tej hnub qub ci puag saum ntuj

Thiab yeej pe hawm Vajtswv,

Thiab yeej pe hawm Vajtswv,

Thiab yeej pe hawm Vajtswv nyob ib txhis mus.

Cov lus: Isaac Watts, 1674–1748; William W. Phelps tau muab hloov, 1792–1872. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: George F. Handel, 1685–1759; tus muab txheeb kho yog Lowell Mason, 1792–1872

Alma 5:50

Psalm 97:1

Psalm 98:4–9