Cov Nkauj
Kuv Ntseeg Tswv Yexus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

51

Kuv Ntseeg Tswv Yexus

Mob siab

1. Kuv ntseeg Tswv Yexus; kuv tus Vaj Ntxwv!

Kuv yuav hu nkauj tas lub siab ntsws;

Kuv seev suab nrov qhuas nws lub npe,

Kuv yuav tshaj tawm kuv txoj kev ntseeg.

Kuv ntseeg Tswv Yexus; Vajtswv Leej Tub!

Nws los nyob nrog tib neeg txhua tus.

Nws kho neeg mob; thiab tsa neeg tuag.

Nws dej num zoo; nws npe peb qhuas.

2. Kuv ntseeg Tswv Yexus; qhuas Nws lub npe!

Maiv Liag tus Tub los kav ntiaj teb;

Nrog neeg txawj tuag, nws cov kwv tij,

Nws cawm lawv dim lawv tej lub txim.

Kuv ntseeg Tswv Yexus, tus uas qhia kev,

Tau nws Leej Txiv qub txeeg qub teg,

Tus uas hais tias, “Los nrog kuv mus,

Kuv cov phooj ywg, nyob nrog Vajtswv.”

3. Kuv ntseeg Tswv Yexus—kuv tus Vajtswv!

Nws tsa kuv los paub nws txoj lus.

Kuv yuav hawm nws kawg dag kawg zog,

Nws yog kev kaj, nws qhia qhov yog.

Kuv ntseeg Tswv Yexus; nws txhiv kuv dim.

Ntawm dab txhais tes, nws daws kuv dim.

Kuv yuav zoo siab thiab muaj kev hlub

Nyob hauv nws lub nceeg vaj saum ntuj.

4. Kuv ntseeg Tswv Yexus; nws sawv ruaj khov!

Nws foom koob hmoov rau kuv puv npo;

Thaum kuv tiv dhau tej kev nyuaj siab,

Yuav hnov nws tias, “Koj yuav tau tiag.”

Kuv ntseeg Tswv Yexus; txawm muaj li cas,

Kuv yeej yuav sawv ntawm nws ib sab

Thaum nws rov los rau lub ntiaj teb,

Thaum nws rov los tswj kav tib neeg.

Cov lus: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1972 IRI

Suab nkauj: John Longhurst, yug 1940. © 1985 IRI

2 Nephi 25:23, 26, 29

Mormon 7:5–7