Cov Nkauj
Thaum Peb Los Txais lub Cim Nco Txog
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

75

Thaum Peb Los Txais lub Cim Nco Txog

Mob siab

1. Thaum peb los txais lub cim nco txog

Tuav Yexus npe vim nws theej txhoj,

Cia peb nco ntsoov thiab paub txhua tus

Peb tej nplooj siab thiab txhais tes huv.

2. Khetos cov ntshav tau theej peb txhoj;

Saum ntoo khaub lig nws cov ntshav nrog,

Txoj kev tu siab nws thiaj muab tshem

Kom peb tsis raug txoj kev txom nyem.

3. Neeg tau txhaum cai; Yexus tau tuag,

Txoj kev txim lij thiaj tsis raug rhuav,

Kom neeg tsis txhob tau ua cev qhev

Ntawm txoj kev tuag los yog dab teb.

4. Neeg yuav sawv hauv qhov tuag rov los

Vam meej hauv yeeb koob zoo tag nrho

Tsis muaj kev tuag tsis muaj mob ntxiv,

Yexus, tus Tswv, yuav kav ib txhis.

Cov lus: John Nicholson, 1839–1909

Suab nkauj: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Suab paj nruas lub npe: AEOLIAN

Doctrine and Covenants 20:40

Alma 5:19, 21