Cov Nkauj
Thov Vajtswv Ua Tsaug
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

32

Thov Vajtswv Ua Tsaug

Nrog kev xyiv fab

1. Peb koom ua ke thov tus Tswv foom koob hmoov rau peb;

Nws qhuab qhia, nws siab nyiam nws tshaj tawm tag nrho.

Tsis muaj cov neeg siab phem uas ua lim hiam rau peb.

Hu nkauj qhuas nws lub npe;

Nws yeej nco ntsoov nws cov.

2. Nws nrog peb, nws coj peb, Vajtswv yeej koom nrog peb,

Nws yeej tsa thiab txhawb nqa nws lub nceeg vaj zoo.

Txij li thaum chiv keeb los kev tsov rog peb yeej hlo.

Tus Tswv koj nrog nraim peb,

Tag nrho yog koj yeeb koob!

3. Peb txhua tus qhuas koj, peb tus thawj coj uas muaj yeej.

Thov koj nrog nraim peb nyob, tiv thaiv peb mus li.

Thov cia koj haiv neeg ntseeg dim tau lawv kev txom nyem

Qhuas koj lub npe ib txhis!

Tus Tswv thov cawm peb dim.

Cov lus: Tsis paub, The Netherlands, kwv yees li 1626; tus txhais yog Theodore Baker, 1851–1934

Suab nkauj: Tsis paub, The Netherlands, kwv yees li 1625; tus muab txheeb kho yog Edward Kremser, 1838–1914

Psalm 100:4–5

Isaiah 12:1–6