Cov Nkauj
Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

52

Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob

Nrog kev xyiv fab

1. Kuv tus Txhiv Dim muaj txoj sia nyob,

Kuv tus Cawm Seej, Vajtswv Leej Tub,

Tus kov yeej txoj kev mob kev tuag,

Kuv tus Vaj Ntxwv thiab kuv tus Tswv.

2. Nws yog txoj kev ntseeg lub pob zeb,

Tib neeg ntiaj teb txoj kev cia siab,

Nws yog lub teeb ci rau kev zoo,

Kom dhau kev tuag nrhiav tau txoj sia.

3. Thov pub koj tus Ntsuj Plig rau kuv

Kev kaj siab los ntawm koj ib leeg,

Kev ntseeg kom taug kev neeg tsawg mus

Nyob mus ib txhis saum ntuj ceeb tsheej.

Cov lus: Gordon B. Hinckley, 1910–2008. © 1985 IRI

Suab nkauj: G. Homer Durham, 1911–1985. © 1985 IRI

Doctrine and Covenants 76:22–24, 41–42

Job 19:25