Cov Nkauj
Cia tus Ntsuj Plig Dawb Huv Coj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

58

Cia tus Ntsuj Plig Dawb Huv Coj

Ua tib zoo

1. Cia tus Ntsuj Plig Dawb Huv coj;

Cia nws qhia peb txog qhov tseeb.

Nws ua tim khawv txog Khetos,

Thiab cia peb pom ntuj ceeb tsheej.

2. Cia tus Ntsuj Plig pov hwm peb;

Ua raws li nws cov lus ntxhi.

Nws yuav coj peb rov mus tsev

Yog peb mloog nws suab mus li.

3. Cia tus Ntsuj Plig nplij peb siab

Dhau ntawm nws lub hwj chim zoo.

Kom peb lub neej dawb huv ntshiab

Kom txais tau nws txhua caij nyoog.

Cov lus: Penelope Moody Allen, yug 1939. © 1985 IRI

Suab nkauj: Martin Shaw, 1875–1958. © 1915 by J. Curwen & Sons, Ltd.

Moroni 10:5–7

Doctrine and Covenants 11:12–14