Cov Nkauj
Qhuas Vajtswv Nyob Saum Ntuj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

22

Qhuas Vajtswv Nyob Saum Ntuj

Nrog kev xyiv fab

1. Qhuas Vajtswv nyob saum ntuj!

Cia ntuj cia teb hwm nws.

Qhuas nws lub npe.

Qhuas nws txoj kev hlub tshua,

Tus ris peb kev quaj ntsuag.

Peb hu nkauj nrov kom qhuas

Tus Me Nyuam Yaj!

2. Yexus, peb tus Vajtswv,

Tau ris peb txim tshem mus,

Qhuas nws lub npe.

Qhia yam nws npab tau ua;

Nws kov yeej txoj kev tuag.

Muab nws npe tib leeg qhuas:

Tus Me Nyuam Yaj!

3. Cia tag nrho neeg saum ntuj,

Koom hu nkauj txog kev hlub.

Qhuas nws lub npe.

Lub hwj huam thiab hwj chim,

Tag nrho yeej yog nws li

Nyob mus tag ib txhis li:

Tus Me Nyuam Yaj!

Cov lus: James Allen, 1734–1804, tau muab hloov

Suab nkauj: Felice de Giardini, 1716–1796

Revelation 5:9–13