Cov Nkauj
Vajtswv Hlub tus Yaj Saub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

12

Vajtswv Hlub tus Yaj Saub

Zoo li thov Vajtswv

1. Vajtswv hlub tus yaj saub;

Kom nyob zoo thiab nplij rau

Nws lub siab ncaj.

Thov kom nws cov lus tseeb

Yuav tshoov raug txhua tus neeg

Uas koj pab ua ncaj ncees

Xaiv qhov zoo tshaj.

2. Koj cov yaj saub hais tias,

Koj nceeg vaj yuav ri niab

Mus thoob ntiaj teb.

Qhov tseeb tshoov txhua lub siab;

Kom peb thiaj ua tau tiav,

Raws li koj lub hom phiaj,

Peb yuav koom tes.

3. Cia peb los ua ib tug,

Li Leej Txiv thiab Leej Tub,

Yeej sib haum li.

Thov kom peb yuav sawv tsees,

Koom siab koom ntsws txhua leej,

Ua siab loj nyob ruaj nrees

Mus tas ib txhis.

Cov lus: Bernard Snow, 1822–1894, tau muab hloov.

Suab nkauj: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1985 IRI

Doctrine and Covenants 107:22

3 Nephi 19:23