Cov Nkauj
Los Cuag Tswv Yexus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

42

Los Cuag Tswv Yexus

Ua tib zoo

1. Los cuag Tswv Yexus, nej cov ris nra hnyav,

Tsis hais cov txhawj xeeb, poob siab los yog.

Nws yuav los coj nej mus rau qhov chaw zoo,

Nyob ntawd cov neeg ntseeg yuav so.

2. Los cuag Tswv Yexus; Nws yeej mloog nej thov,

Txawm nej ua loj leeb hauv kev tsaus ntuj.

Nws txoj kev hlub yuav nrhiav tau thiab coj nej

Tawm tsaus ntuj mus rau nruab hnub.

3. Los cuag Tswv Yexus; Nws yeej hnov nej hais,

Yog nej txo hwj chim thov Nws los hlub.

Nej puas paub hais tias cov tim tswv saib xyuas

Nyob hauv tej nceeg vaj saum ntuj?

4. Los cuag Tswv Yexus, los nej txhua haiv neeg

Uas nyob txhua teb chaws los tej pov txwv.

Nws yeej hu txhua tus, cov muaj thiab cov pluag

Nws hu nej tias, “Los cuag kuv.”

Cov lus thiab suab nkauj: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Matthew 11:28–30

2 Nephi 26:33