Cov Nkauj
Cov Txwj Laug ntawm Ixayees (Txiv Neej)
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

151

Cov Txwj Laug ntawm Ixayees

Txiv Neej

Ua siab loj

1. Cov txwj laug ntawm Ixayees los koom nrog kuv mus

Thiab nrhiav cov neeg ncaj ncees txawm lawv nyob qhov twg—

Tom tiaj suab puam, saum toj roob, nruab nqhuab, los hiav txwv—

Thiab coj lawv rau Xioos nyob nrog kev dawb huv.

[Chorus]

Auj Npanpiloos, au Npanpiloos, peb yuav tso koj tseg;

Peb mus nyob saum roob Efalais ua ke.

2. Cov nplej siav puv teb, tiam sis cov neeg hlais muaj tsawg;

Yog peb sib koom peb ua tau txhua yam tsis txhawj.

Peb yeej yuav sau cov nplej zoo tawm ntawm cov npluag nplej

Thiab coj lawv khiav tawm kev tu siab kev ua qhev.

[Chorus]

Auj Npanpiloos, au Npanpiloos, peb yuav tso koj tseg;

Peb mus nyob saum roob Efalais ua ke.

3. Ib yam li peb tus Thawj Tub Rog, peb yuav mus xyuas

Cov neeg uas qaug zog, cov tshaib plab thiab cov pluag;

Peb yuav txhawb lawv lub siab ntsws nrog nws txoj moo zoo

Thiab coj lawv taug kev los mus nyob hauv Xi-oos.

[Chorus]

Auj Npanpiloos, au Npanpiloos, peb yuav tso koj tseg;

Peb mus nyob saum roob Efalais ua ke.

Cov lus: Cyrus H. Wheelock, 1813–1894

Suab nkauj: Thomas H. Bayly, 1797–1839, tau muab hloov

Doctrine and Covenants 133:7–9, 14

Doctrine and Covenants 75:2–5