Cov Nkauj
Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

20

Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj

Ua koob tsheej

1. Txhua yam peb tus Vajtswv tsim muaj,

Cia li nrog peb hu nkauj tsa suab,

Aleluyas! Aleluyas!

Lub hnub uas kub thiab ci lam lug,

Lub hli uas dawb thiab ci hmo ntuj,

Aleluyas! Aleluyas!

[Chorus]

Aleluyas! Au, qhuas Nws! Aleluyas!

2. Cov cua uas muaj zog tshuab tuaj mus,

Cov huab uas ya saum tej nta ntuj,

Aleluyas! Aleluyas!

Sawv ntxov zuj zus, xyiv fab txhua tus,

Lub caij tsaus ntuj nrhiav lub suab hu,

Aleluyas! Aleluyas!

[Chorus]

Aleluyas! Au, qhuas Nws! Aleluyas!

3. Cov dej uas ntws ntshiab sis zoo zoo,

Ua suab nkauj rau koj tus Tswv mloog,

Aleluyas! Aleluyas!

Cov hluav taws uas ci thiab zoo nte

Uas ua rau neeg sov thiab pom kev,

Aleluyas! Aleluyas!

[Chorus]

Aleluyas! Au, qhuas Nws! Aleluyas!

4. Hnub mus dhau hnub Leej Niam Ntiaj Teb

Muab tej koob hmoov los faib rau peb,

Aleluyas! Aleluyas!

Koj tej paj tej txiv niaj hnub txi

Kuj qhia txog tus Tswv lub hwj chim,

Aleluyas! Aleluyas!

[Chorus]

Aleluyas! Au, qhuas Nws! Aleluyas!

Cov lus: St. Francis of Assisi, 1182–1226; tus txhais yog William H. Draper, 1855–1933.

Suab nkauj: Geistliche Kirchengesänge, Köln, 1623; tus muab txheeb kho yog Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. Kev txhais lus Akiv © G. Schirmer, Inc. Cov nkauj los ntawm English Hymnal. Oxford University Press tau tso cai siv. Txwv tsis pub luam tawm yog tias tus tuav txoj cai luam tsis tau sau ntawv tso cai.

Psalm 148

Doctrine and Covenants 128:23